Branje pokrajine

Branje pokrajine je portal za zbiranje različnih praks in pristopov k pazovanju in opisovanju majhnega delčka pokrajine v parku Tivoli. Pokrajinska pismenost in raziskovanje različnih načinov za opazovanje in branje pokrajine sta namreč osrednji temi prvega poglavja Mnogovrstnih pokrajin, zato sta se s prvim dnevom pomladi odprli instalacija v Stari mestni elektrarni in pa spletna stran Branje pokrajine, kjer bomo zbirali in objavljali zbrane zapise.

Vsaka dva tedna bomo nekoga povabili, da obišče delček v Tivoliju in ga popiše ter priloži fotografijo opazovane pokrajine. Portal je odprt za vse, zato vas vljudno vabimo, da svoje opise markiranega dela pokrajine parka Tivoli pošljete na naslov mnogovrstne.pokrajine@bunker.si

V primeru, da želite, da vaš zapis ostane anonimen, nam to sporočite.

Zemljepisne koordinate delčka pokrajine: 46.0539124, 14.4918700 

>> Več o projektu MNOGOVRSTNE POKRAJINE avtorice TERY ŽEŽELJ

>> More about the project MULTISIPECES LANDSCAPES by TERY ŽEŽELJ

Avtorica/Author: Tery Žeželj
Producentka/Producer: Maja Vižin
Produkcija/Produced by: Bunker, Ljubljana
S pomočjo/Financial support: Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Ljubljana, Evropska skupnost – program Ustvarjalna Evropa, Kultura, ACT – Art, Climate, Transition

Reading the landscape

Reading the Landscape is an online portal for collecting different practices and approaches to observing and describing a small part of landscape in Tivoli Park. With landscape literacy and research into different ways of observing and reading a landscape being the main topics of the first chapter of the Multispieces Landscapes, the first day of spring saw the opening of an installation at the Old Power Station and the launch of the website Reading the Landscape, where we will collect and publish collected records.

Every two weeks, we will invite someone to visit the chosen part of Tivoli Park, observe and describe it and attach a photo of the observed landscape. The portal is open to everyone, so you are kindly invited to send your descriptions of the marked part of the landscape in Tivoli Park at mnogovrstne.pokrajine@bunker.si.
If you want your record to remain anonymous, please let us know.

Coordinates of the chosen part of landscape: 46.0539124, 14.4918700