BUNKER

Teza: Kultura je tista, ki lahko naredi preskok in uresniči priložnosti za sodelovanje, in je nosilec ustvarjalnega preboja.

Bunker je pri prvem poskusu ugotavljanja obstoječega stanja ugotovil, da je stopnja sodelovanja med različnimi akterji na lokalni ravni nizka. Nevladne organizacije sodelujejo na mednarodnem nivoju, medtem ko je sodelovanja v lokalni skupnosti med sorodnimi organizacijami malo, izvensektorskega sodelovanja med nevladniki, poslovnim sektorjem, lokalnim prebivalstvom in javnimi institucijami pa ni zadosti.

Zavod Bunker preko različnih projektov poskuša ustvariti pogoje za boljšo izmenjavo virov, znanj in storitev med kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi akterji v našem lokalnem okolju. Tako z mnogimi manjšimi projekti, kot so delavnice, okrogle mize, javne predstavitve, dogodki, umetniške intervencije v javni prostor itd., uresničujemo zastavljene cilje, hkrati bomo pozornost posvetili tudi izpolnjevanju ciljev, ki jih bomo opredelili na podlagi bolj obširne diagnoze obstoječega stanja.

Vloga: Iskanje novih oblik organiziranja in delovanja v kreativnem okolju. Pri načrtovanju dolgoročnega delovanja, ki presega trajanje tega projekta, bomo poskušali zaznati tudi potrebe, želje in pričakovanja vseh déležnikov projekta, torej naših partnerjev, organizacij v lokalni skupnosti, okoliških prebivalcev in kulturnih sodelavcev.

Pri spodbujanju različnih načinov nemonetarne izmenjave posebno pozornost namenjamo tudi lokalnemu prebivalstvu, ki je pogosto preveč izključeno iz dogajanja v njihovem okolju. Pri spodbujanju nemonetarne izmenjave se ne omejujemo na določena področja – niti teritorialno, niti vsebinsko.

Pričakovanja našega delovanja: vzpostavljena mreža partnerjev, večji občutek skupnosti med vpletenimi akterji, zmanjšane razlike med socialnimi skupinami, izboljšana kvaliteta življenja in vzpostavljen prostor, ki privablja nove projekte in iniciative.

Naše delovanje je predmet podrobne analize, ki jo izvaja španski partner – Univerza v Valenciji. Ugotovitve o delovanju vseh laboratorijev bodo nato zbrane in oblikovane za nadaljnjo uporabo kot primeri dobre prakse za mediteranski in širši evropski prostor.

Program: INTERREG IV B MED
Trajanje projekta: maj 2009 – april 2012

Sostenuto, ki ga skupaj izvaja sedem organizacij iz mediteranskega prostora, je projekt v okviru evropskega programa MED, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF).