eksperimentalni forum o kulturi in socialnih inovacijah v Evropi in območju Med

READY TO CHANGE

Pripravljeni na spremembo?
TRANSFORMACIJSKIM KULTURAM NAPROTI
Ljubljana 1.0
V navezavi na Splošno deklaracijo človekovih pravic (1948), Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (1966), Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (2000), Splošno deklaracijo UNESCO o kulturni raznolikosti (2001), Fribourško deklaracijo o kulturnih pravicah (2007) ter Belo knjigo Sveta Evrope o medkulturnem dialogu z naslovom »Sobivanje enakovrednih v dostojanstvenem duhu« (2008);
predstavljamo v sklopu foruma z naslovom “Ready to Change”, ki poteka decembra 2010 v Ljubljani, sledeči Manifest:

Trenutni kontekst vidimo kot priložnost.
Sprememba je že v teku. Tvorimo del transformacijskega procesa, ki je odvisen od vzajemne odvisnosti, od modela trajnostnih virov, delujočega na osnovi principov interakcije in pravičnosti. Meja med strokovnjaki, eksperti, posredniki ter »vsemi ostalimi« se je ukinila.
Znova moramo ovrednotiti naše lastne realnosti, pri čemer pa v odnosu do sodobnih kolektivnih vprašanj kultura sredi toka neumornih transformacij zaseda osrednje mesto. Med pogoje, ki igrajo vlogo pri takšnih vnovičnih ovrednotenjih, spadajo: čas, odnosi, procesi, ipd.
Nastopamo lahko znotraj številnih, raznolikih, raztezajočih se polj delovanja (delovni prostori, prazni prostori, stikajoči se prostori, obrobja, ipd.).

Verjamemo v inteligenco posameznikov in v pozitivne učinke povezanega sveta. 
Prihodnost vidimo kot svet, vznikajoč na osnovi človekovih pravic, enakovredne dostojanstvenosti in humanizma. Identiteta v procesu emancipacije subjekta nastopa kot zmožnost njegove umestitve v svetu. In to zmožnost razumemo kot nujni pogoj za interakcijo ene osebe z drugo. Izgradnja identitete je kritični in odprt proces samouresničitve, izpolnitve, okrepitve ter obenem tudi sposobnost prehajanja mej in pripravljenost na tveganje.

Kultura je po našem mnenju pogoj takšne družbe in tovrstnih transformacij, mi pa bomo k njuni realizaciji pomagali z odprtjem štirih ravni razprave:

  • Etična razprava kot nujni pogoj za transformacijo in regeneracijo;
  • Umetnost kot kritični proces prepoznavanja, transformacije ter produkcije smisla in simbolov;
  • Svoboda umetniške tvorbe (izraza) kot osnovni pogoj za emancipacijo in preseganje;
  • Novi modeli intelektualne in umetniške lastnine (copyleft, Creative Commons za razliko od trenutno dominantnih modelov avtorskih pravic in intelektualne lastnine), namenjeni razumevanju skupnih dobrin na nov način.

Mi, delujoči v umetnosti in kulturnem sektorju, smo v našem poslanstvu vpeti v interakcijo z drugimi družbenimi akterji s specifičnim namenom nadaljevati te razprave skozi naše iniciative in dejanja.