Igrišče za gledališče 2.0

Pilotni projekt kulturno-umetnostne vzgoje

Projekt kulturno-umetnostne vzgoje za učence zadnje triade OŠ in pedagoške delavce ter umetnike, ki preizkuša pilotne modele sodelovanja izobraževanja in sodobne uprizoritvene umetnosti: tandemske ure, šolo v kulturi, šolo v kulturi za učitelje, drugačne kulturne dneve, sodelovanje umetnikov pri predmetu gledališki klub …

Kulturno-umetnostna vzgoja na področju gledališče je preplet izobraževanja in umetnosti, s katerim želimo vstopiti na teren ustvarjanja prožnih oblik učenja. Prožnost je zadnja leta vse prepogosto termin neoliberalnih ekonomistov, ki jo razumejo kot pripravljenost vseh delavcev na kakršnekoli pogoje dela; mi pa prožnost v kontekstu KUV razumemo prav obratno – ne da se morajo posamezniki vedno prilagajati sistemu, sam sistem mora biti prožen, da omogoča učenje prav vsakemu glede na njegove individualne potrebe, učenje, ki ima vedno isti cilj (znanje, kulturne kompetence), a vsakič drugo pot. Kaj neki lahko lepše utelesi interpertativno odprtost in prožnost kot sodobno gledališče?

V projektu Igrišče za gledališče bomo skozi izobraževanje usposabljali ustvarjalce in strokovne delavce (učitelje) za delo v okviru KUV in skozi praktično delo z mladimi preizkušali prožne oblike učenja prav s pomočjo sodobnega gledališča. Izobraževanje učiteljev in umetnikov bo temeljilo na triletnem abonmaju, dopolnjenim z delavnicami, predavanji, debatami, na mentorstvu in na intenzivnih šolah v kulturi, kjer bodo skupaj potopljeni v urbano kulturno krajino in umetniške izkušnje ter skupno ustvarjanje. Skupaj pa bodo izvajali in preizkušali prožne oblike učenja: nove oblike kulturnih dni, šolo v kulturi, tandemske ure, tandemske medpredmetne dni in nove formate gledaliških klubov.

Proti koncu projekta bomo poskušali vse preizkušene metode preliti v modele in jih standardizirati . vendar samo nakazati uspešne prijeme in uspešne strategije, ki pa še vedno puščajo vrata prožnosti.

Aktivnostim Igrišče za gledališče 2.0 lahko sledite na Facebook strani Igrišče za gledališče 2.0.

Tri sezone, tri šolska leta

* Občinstvo – 2017/2018
Vse aktivnosti leta bodo osredotočene na gledališče kot doživetje in izkušnjo ter na analizo in refleksijo doživetega.

* Oder – 2018/2019
Po letu, kjer bo ključna izkušnja gledalska, bomo vstopili v leto, kjer bo ključna izkušnja ustvarjalska.

* Nova obzorja – 2019/2020
Nova obzorja bodo aktivnosti zastavila kot preplet gledališča z drugimi umetnostmi in z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

 

Šola v kulturi
Redefinicija šole v naravi, le da je okolje urbano in ne ruralno in da je tema kultura in ne narava. Intenziven tridnevni program, ki otroke in učitelje iztrga iz običajnega šolskega okolja in jih potopi v kulturo.

Kulturni dan
Klasični šolski dogodek, ki ga želimo premesiti bolj po meri prožnih oblik učenja.

Tandemska ura
Tandemske ure so polje, kjer ustvarjalci najbolj stopijo na šolski teren in kjer se učno okolje najbolj odpre umetnosti, saj ustvarjalec in učitelj sodelujeta pri izvedbi redne ure pouka (pri vseh predmetih).

Tandemske ure – medpredmetno
Princip iz tandemskih ur bomo prenesli na medpredmetne dneve, ki ponujajo še dodatne možnosti, saj gre za sodelovanje na širšo temo in sodelovanje več umetnikov in učiteljev.

Gledališki klub
V projektu bi radi zasnovali gledališke klube v drugačnih formatih kot pa najbolj običajnem: izbor dramskega teksta in uprizoritev pod vodstvom mentorjev – učiteljev in umetnikov skupaj.

Gledališki klub brez šole / kuriranje
Mlade med 14 in 16 vabimo k sodelovanju pri gledališkem klubu, ki bo potekal v Ljubljani v obliki tedenskih srečanj. Mladi bodo dobili finančna sredstva, prostor, mentorja in produkcijsko podporo, da organizirajo svoje mesečne dogodke. V sodelovanju z Gledališčem Glej.

Šola v kulturi za pedagoške delavce
Vsako od treh let se bo začelo z uvodno šolo v kulturi, ki bo večdnevni dogodek.

Abonma za pedagoške delavce
Tri sezone abonmaja bodo sledile tematskim sklopom Občinstvo, Oder in Nova obzorja. Vsaka sezona abonmaja bo sestavljena iz devetih seans, ki bodo potekale od oktobra do maja.

Ciljne skupine:
pedagoški delavci, mladi zadnje triade OŠ, umetniki, strokovna javnost

Projekt Igrišče za gledališče 2.0 je financiran s sredstvi Evropskega socialnega sklada.

Video predstavitev projekta:

Igrišče za gledališče 2: Šola v kulturi, Maribor 2017 from Bunker Ljubljana on Vimeo.

 

Projekt Igrišče za gledališče 2.0 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Projekt se izvaja v okviru razpisa za »Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe »10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja »10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.